Thông báo từ ngày 20/08/2018 Sàn Nhạc sẽ tạm ngừng hoạt động và không chính xác thời gian hoạt động trở lại, đồng thời dừng cung cấp các tính năng cho người dùng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và sử dụng Sàn Nhạc trong thời gian qua.

Quà tặng

TTCTTC tặng melodic
12-03-2010 20:10:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:23:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:23:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:23:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:22:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:33
tuMin2911 tặng v
21-07-2009 23:15:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:15:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:23
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:14:17
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:39
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:28
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:23
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:17
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:13:03
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:57
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:12:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:46
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:38
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:28
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:06
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:11:02
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:57
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:46
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:12
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:06
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:10:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:38
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:09:05
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:44
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:08:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:42
tuMin2911 tặng v
21-07-2009 23:07:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:12
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:03
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:07:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:58
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:06:07
tuMin2911 tặng v
21-07-2009 23:05:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:28
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:05:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:39
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:12
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:04:05
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:49
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:44
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:39
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:23
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:03:00
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:57
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:41
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:02:02
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:41
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:12
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:05
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:01:02
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:58
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:49
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:41
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 23:00:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:41
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:23
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:12
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:06
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:59:03
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:52
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:49
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:38
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:28
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:58:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:39
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:17
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:14
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:05
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:56:02
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:55:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:44
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:41
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:38
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:23
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:54:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:58
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:28
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:16
tuMin2911 tặng v
21-07-2009 22:53:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:03
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:53:00
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:52:57
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:52:54
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:51:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:51:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:51:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:51:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:51:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:32
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:15
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:50:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:55
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:42
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:35
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:49:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:46
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:31
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:08
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:48:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:46
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:25
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:21
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:19
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:47:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:46:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:46:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:46:24
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:46:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:46:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:45:05
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:45:00
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:44
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:40
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:33
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:44:27
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:36:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:36:07
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:36:03
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:59
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:56
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:50
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:47
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:43
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:35:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:45
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:30
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:18
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:30:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:29:53
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:29:16
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:29:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:29:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:58
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:51
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:48
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:39
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:36
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:22
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:17
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:28:11
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:27:26
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:27:20
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:27:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:27:09
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:17
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:13
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:10
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:06
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:04
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:24:01
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:23:37
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:23:34
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:23:29
tuMin2911 tặng tuMin_solska, camelia2812, fontys, andromeda, chi_thich_nghe
21-07-2009 22:23:26
bibin2000 tặng chimaira
03-06-2009 14:27:49
khi_dau_bi_69 tặng _assassin_
28-05-2009 00:06:36
trungdonggun tặng honiebee
07-02-2009 20:29:26
trungdonggun tặng arsenaler
07-02-2009 06:31:44
phan_phan tặng METALCRISIS, Silence0309
07-02-2009 01:04:06
cbt307 tặng vitbau2012
07-02-2009 00:26:33
chimaira tặng darksiren
07-02-2009 00:08:41
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: kiNG_nguyen

9 vote sao - 721 lượt nghe
Thời gian: 05/12/2007 21:32:39
 
 ... Ngô Thụy Miên phát, bài này hồi xưa tớ chả thích, nhất là chuyên được hát kiểu vui vui dẫn người đẹp áo dài ra sân khấu, nhưng mà nhớ lần đột ngột bất thình lình nghe chơi kiểu này, tớ chết đứ đừ luôn,...  

Mới nhất của kiNG_nguyen

Hay nhất của kiNG_nguyen

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording