Quà tặng

jaychou_bk tặng toonie
17-06-2009 21:56:36
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:54:01
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:53:18
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:54
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:31
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:28
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:25
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:21
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:18
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:13
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:10
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:07
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:52:03
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:59
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:45
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:38
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:36
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:32
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:29
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:24
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:20
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:17
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:14
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:12
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:09
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:05
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:51:02
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:58
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:55
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:48
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:37
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:34
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:15
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:13
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:10
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:05
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:50:02
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:59
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:56
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:53
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:50
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:46
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:44
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:40
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:39
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:36
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:33
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:29
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:26
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:22
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:18
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:15
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:11
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:09
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:06
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:03
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:49:00
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:57
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:54
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:52
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:49
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:46
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:44
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:40
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:37
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:34
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:48:27
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:52
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:48
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:44
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:40
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:25
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:21
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:17
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:14
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:09
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:45:03
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:56
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:52
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:49
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:45
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:42
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:37
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:31
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:26
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:21
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:17
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:13
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:09
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:44:05
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:59
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:55
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:52
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:48
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:43
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:39
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:36
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:26
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:22
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:19
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:15
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:10
jaychou_bk tặng CutieAngel
17-06-2009 21:43:01
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:41:54
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:41:30
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:41:15
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:41:00
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:56
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:51
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:43
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:41
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:37
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:32
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:15
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:11
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:08
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:04
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:40:01
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:56
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:53
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:49
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:46
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:42
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:38
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:33
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:31
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:27
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:25
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:21
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:18
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:15
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:12
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:08
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:05
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:03
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:39:00
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:56
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:53
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:51
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:47
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:44
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:42
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:39
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:35
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:31
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:29
jaychou_bk tặng oxngocdiepos
17-06-2009 21:38:22
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:19:01
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:58
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:55
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:51
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:48
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:44
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:40
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:39
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:32
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:28
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:27
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:25
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:17
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:14
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:10
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:10
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:18:01
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:55
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:52
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:51
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:48
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:47
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:37
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:33
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:29
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:25
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:21
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:21
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:12
jaychou_bk tặng earlywinter
17-06-2009 21:17:05
jaychou_bk tặng NgocAnh_Bina
14-06-2009 09:24:21
jaychou_bk tặng NgocAnh_Bina
14-06-2009 09:23:35
jaychou_bk tặng NgocAnh_Bina
14-06-2009 09:23:01
jaychou_bk tặng NgocAnh_Bina
14-06-2009 09:22:20
jaychou_bk tặng NgocAnh_Bina
14-06-2009 09:21:48
jaychou_bk tặng Lucky_Star_211
12-06-2009 02:12:43
jaychou_bk tặng amico1426
12-06-2009 01:54:33
jaychou_bk tặng khi_dau_bi_69
12-06-2009 01:50:26
jaychou_bk tặng kiniem_muathuvang
12-06-2009 01:32:47
jaychou_bk tặng SweetMusic
12-06-2009 01:30:27
jaychou_bk tặng nguyenkts
12-06-2009 01:16:29
jaychou_bk tặng lena_huongngoac
12-06-2009 01:15:18
jaychou_bk tặng BlackRuby, MTAngel
12-06-2009 01:13:31
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: EricTran

8 vote sao - 340 lượt nghe
Thời gian: 22/01/2008 01:21:21
 
 Xưa yêu em thường tự hỏi " vì sao ta yêu em?" Giờ này khi đã vỡ tan cái lung linh mới biết " Đơn Giản Đó Chỉ Vì Ta Yêu Em" thế thôi =(( 

Mới nhất của EricTran

Hay nhất của EricTran

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording