Quà tặng

cafeoduong tặng sss1sss
03-10-2011 06:09:13
cafeoduong tặng sss1sss
03-10-2011 06:09:12
cafeoduong tặng sss1sss
03-10-2011 06:09:12
starmtv tặng sss1sss
31-08-2011 05:10:24
starmtv tặng sss1sss
31-08-2011 05:10:23
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:20
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:19
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:18
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:18
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:18
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:17
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:17
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:17
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:17
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:17
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:16
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:15
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:15
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:15
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:14
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:14
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:14
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:14
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:14
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:13
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:13
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:13
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:13
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:13
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:12
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:12
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:12
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:10
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:10
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:09
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:09
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:09
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:08
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:07
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:06
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:06
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:06
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:06
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:06
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:05
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:04
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:04
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:04
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:04
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:04
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:03
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:03
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:03
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:03
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:02
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:01
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:00
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:00
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:00
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:33:00
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:59
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:58
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:56
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:56
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:56
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:56
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:56
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:54
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:54
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:54
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:54
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:54
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:53
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:53
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:53
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:52
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:52
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:52
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:52
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:52
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:51
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:51
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:51
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:51
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:51
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:50
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:50
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:49
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:49
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:49
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:49
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:49
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:48
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:48
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:48
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:48
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:48
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:47
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:46
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:46
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:46
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:46
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:46
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:44
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:43
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:43
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:42
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:42
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:41
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:41
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:41
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:41
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:32:41
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:31:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:31:57
starmtv tặng sss1sss
27-08-2011 13:31:57
starmtv tặng sss1sss
23-08-2011 04:12:13
starmtv tặng sss1sss
23-08-2011 04:12:13
starmtv tặng sss1sss
22-08-2011 02:07:30
starmtv tặng sss1sss
22-08-2011 02:07:30
starmtv tặng sss1sss
22-08-2011 02:07:30
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:31
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:30
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:30
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:29
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:28
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:28
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:27
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:25
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:24
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:23
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:23
tiffany_tran tặng cafe2nite
18-08-2011 14:58:23
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:27:22
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:26:58
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:26:41
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:26:21
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:26:00
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:56
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:56
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:56
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:56
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
hoahong_leloi tặng cafe2nite
16-08-2011 17:00:55
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:37
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:37
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:36
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:36
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:35
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:35
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:35
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:35
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:35
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:34
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:33
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:31
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:31
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:31
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:31
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:31
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:30
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:30
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:30
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:30
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:29
starmtv tặng onggiadze
16-08-2011 03:03:29
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:53
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:53
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:53
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:52
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:51
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:51
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:51
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:51
onggiadze tặng sss1sss
16-08-2011 02:42:51
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:35
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:35
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:34
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:33
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:33
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:32
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:32
rosetrang tặng onggiadze
16-08-2011 01:40:32
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:47
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:45
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:44
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:43
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:42
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:42
onggiadze tặng rosetrang
15-08-2011 13:27:42
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:54
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:53
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:51
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:51
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:50
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:49
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:49
rosetrang tặng onggiadze
15-08-2011 13:15:49
sss1sss tặng rosetrang
15-08-2011 10:08:03
sss1sss tặng rosetrang
15-08-2011 10:08:03
sss1sss tặng rosetrang
15-08-2011 10:08:03
sss1sss tặng rosetrang
15-08-2011 10:08:03
tatu1810 tặng minh_cuong_m, nguoi_go, 048624033, khon_nan
29-05-2008 01:33:50
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: truonggiang_beat

6 vote sao - 286 lượt nghe
Thời gian: 29/05/2008 01:21:40
 
 Đố tình - Thanh Lam 

Mới nhất của truonggiang_beat

Hay nhất của truonggiang_beat

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording