Quà tặng

rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:10
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:10
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:10
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:10
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:10
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:09
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:09
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:09
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:06
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:06
rosetrang tặng sss1sss
02-09-2011 14:33:06
starmtv tặng sss1sss
02-09-2011 10:57:03
starmtv tặng sss1sss
02-09-2011 10:57:02
starmtv tặng sss1sss
02-09-2011 10:57:02
cafeoduong tặng sss1sss
30-08-2011 13:15:41
cafeoduong tặng sss1sss
30-08-2011 13:15:39
cafeoduong tặng sss1sss
30-08-2011 13:15:38
cafeoduong tặng sss1sss
28-08-2011 05:44:07
cafeoduong tặng sss1sss
28-08-2011 05:44:07
cafeoduong tặng sss1sss
28-08-2011 05:44:06
onggiadze tặng sss1sss
27-08-2011 13:37:20
onggiadze tặng sss1sss
27-08-2011 13:37:17
onggiadze tặng sss1sss
27-08-2011 13:37:17
starmtv tặng sss1sss
26-08-2011 15:07:27
starmtv tặng sss1sss
26-08-2011 15:07:27
starmtv tặng sss1sss
26-08-2011 15:07:26
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:33
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:29
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:28
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:16
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:15
onggiadze tặng sss1sss
23-08-2011 10:56:14
rosetrang tặng sss1sss
23-08-2011 04:15:18
rosetrang tặng sss1sss
23-08-2011 04:15:18
rosetrang tặng sss1sss
23-08-2011 04:15:17
rosetrang tặng sss1sss
22-08-2011 04:18:48
rosetrang tặng sss1sss
22-08-2011 04:18:48
rosetrang tặng sss1sss
22-08-2011 04:18:48
sss1sss tặng rosetrang
18-08-2011 17:49:29
sss1sss tặng rosetrang
18-08-2011 17:49:28
sss1sss tặng rosetrang
18-08-2011 17:49:28
sss1sss tặng rosetrang
18-08-2011 17:49:25
sss1sss tặng rosetrang
18-08-2011 17:49:25
rosetrang tặng sss1sss
18-08-2011 17:14:49
rosetrang tặng sss1sss
18-08-2011 17:14:49
rosetrang tặng sss1sss
18-08-2011 17:14:47
rosetrang tặng sss1sss
18-08-2011 17:14:47
rosetrang tặng sss1sss
18-08-2011 17:14:47
starmtv tặng sss1sss, rosetrang
18-08-2011 16:41:24
starmtv tặng sss1sss, rosetrang
18-08-2011 16:41:24
starmtv tặng sss1sss, rosetrang
18-08-2011 16:41:24
starmtv tặng sss1sss, rosetrang
18-08-2011 16:41:23
starmtv tặng sss1sss, rosetrang
18-08-2011 16:41:23
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:27
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:20
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:20
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:20
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:19
onggiadze tặng sss1sss
17-08-2011 15:37:19
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:20
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:17
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:14
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:10
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:07
rosetrang tặng sss1sss
17-08-2011 15:11:07
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:28
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:22
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:12
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:09
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:06
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:06
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:03
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:01
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:43:00
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:58
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:58
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:56
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:56
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:54
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:53
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:51
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:51
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:50
cafeoduong tặng sss1sss
17-08-2011 14:42:50
starmtv tặng sss1sss, cafeoduong, rosetrang
17-08-2011 09:02:54
starmtv tặng sss1sss, cafeoduong, rosetrang
17-08-2011 09:02:53
starmtv tặng sss1sss, cafeoduong, rosetrang
17-08-2011 09:02:53
starmtv tặng sss1sss, cafeoduong, rosetrang
17-08-2011 09:02:52
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:24:19
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:23:45
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:23:20
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:22:54
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:22:26
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:21:56
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:21:34
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:21:02
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:20:28
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:47
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:47
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:47
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:46
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:44
phuongnguyenbui tặng cafe2nite
16-08-2011 17:17:44
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:32
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:30
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:30
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:30
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:29
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:29
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:29
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:29
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:28
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:27
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:27
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:27
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:27
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:27
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:26
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:26
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:26
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:26
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:26
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:25
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:24
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:22
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:21
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:21
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:21
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:21
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:20
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:20
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:19
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:19
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:19
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:19
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:19
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:18
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:17
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
thaoly52 tặng trucmang
16-08-2011 07:13:15
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:14
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:14
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:13
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:13
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:13
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:13
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:13
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:12
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:12
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:11
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:11
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:11
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:11
sss1sss tặng onggiadze
16-08-2011 02:20:11
starmtv tặng sss1sss
15-08-2011 09:26:57
starmtv tặng sss1sss
15-08-2011 09:26:53
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: hoaianh02qt8

3 vote sao - 164 lượt nghe
Thời gian: 29/05/2008 01:18:59
 

Mới nhất của hoaianh02qt8

Hay nhất của hoaianh02qt8

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording