Quà tặng

johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:25:14
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:25:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:24:50
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:24:38
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:24:27
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:24:15
johnhawaiii tặng tiffany_tran
16-09-2011 10:23:54
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:19
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:18
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:17
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
18-08-2011 02:35:15
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:23
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:22
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:22
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:21
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:21
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:21
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:21
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:20
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:20
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:19
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:19
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:19
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:19
sauvuong tặng tiffany_tran
09-08-2011 02:57:19
johnhawaiii tặng tiffany_tran
03-08-2011 13:23:43
johnhawaiii tặng tiffany_tran
31-07-2011 04:34:22
jennifer_chan tặng tiffany_tran
30-07-2011 13:33:22
jennifer_chan tặng tiffany_tran
30-07-2011 13:11:33
johnhawaiii tặng tiffany_tran
29-07-2011 15:01:29
johnhawaiii tặng tiffany_tran
29-07-2011 10:58:11
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:17
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:16
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:16
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:16
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:16
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:15
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:15
jennifer_chan tặng tiffany_tran
28-07-2011 17:22:11
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
24-07-2011 22:25:03
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
24-07-2011 22:24:35
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
24-07-2011 22:23:58
jennifer_chan tặng tiffany_tran
24-07-2011 14:09:26
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:29
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:28
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:28
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:27
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:27
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:27
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:27
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:26
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:26
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:25
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:25
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:25
johnhawaiii tặng tiffany_tran
24-07-2011 05:25:25
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:18
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:18
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:18
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:18
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:17
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:16
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:16
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:16
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:16
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:15
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:15
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:15
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:15
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:15
kimlienpham tặng tiffany_tran
24-07-2011 02:55:14
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:01
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:01
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:00
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:00
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:00
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:24:00
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:23:59
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:23:59
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:23:59
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:23:59
sauvuong tặng tiffany_tran
24-07-2011 00:23:58
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:18:47
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:18:47
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:18:47
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:18:42
antinhdayvoi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:18:41
hoahong_leloi tặng tiffany_tran
23-07-2011 13:08:00
johnhawaiii tặng tiffany_tran
23-07-2011 12:34:20
johnhawaiii tặng tiffany_tran
23-07-2011 11:13:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
23-07-2011 11:13:01
jennifer_chan tặng tiffany_tran
23-07-2011 10:35:53
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:33:55
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:33:45
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:33:33
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:33:23
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:33:09
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 17:32:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:51:40
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:51:18
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:57
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:41
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:01
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:00
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:50:00
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:59
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:59
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:59
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:59
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:58
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:57
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:56
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:55
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:55
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:55
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:55
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:54
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:53
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:53
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:53
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:53
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:52
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:52
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:52
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:52
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:52
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:51
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:51
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:51
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:51
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:51
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:50
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:49
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:49
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:49
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:49
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:49
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:48
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:48
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:47
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:46
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:45
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:44
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:44
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:41
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:41
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:41
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:39
johnhawaiii tặng tiffany_tran
22-07-2011 16:49:38
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: rock4ever

3 vote sao - 153 lượt nghe
Thời gian: 26/05/2008 14:27:49
 

Mới nhất của rock4ever

Hay nhất của rock4ever

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording