Quà tặng

TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
10-10-2009 08:43:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
09-10-2009 00:24:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
09-10-2009 00:24:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
09-10-2009 00:24:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
09-10-2009 00:24:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
09-10-2009 00:24:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
08-10-2009 01:26:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
07-10-2009 03:26:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
06-10-2009 19:39:00
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
05-10-2009 00:03:01
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:19
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
04-10-2009 00:30:18
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
03-10-2009 00:04:56
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:29
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:29
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:29
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:29
TamMa0 tặng MissNhacSen
02-10-2009 00:37:29
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:49
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:48
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
01-10-2009 18:07:47
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
30-09-2009 00:16:16
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
29-09-2009 00:41:38
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
27-09-2009 01:02:28
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:23
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
26-09-2009 00:54:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
25-09-2009 03:08:40
TamMa0 tặng MissNhacSen
25-09-2009 03:08:40
TamMa0 tặng MissNhacSen
25-09-2009 03:08:40
TamMa0 tặng MissNhacSen
25-09-2009 03:08:27
TamMa0 tặng MissNhacSen
25-09-2009 03:08:27
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:32
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:31
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
24-09-2009 00:16:30
TamMa0 tặng MissNhacSen
23-09-2009 00:31:44
TamMa0 tặng MissNhacSen
23-09-2009 00:31:43
TamMa0 tặng MissNhacSen
21-09-2009 00:31:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
21-09-2009 00:31:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
21-09-2009 00:31:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
21-09-2009 00:31:22
TamMa0 tặng MissNhacSen
20-09-2009 00:51:43
TamMa0 tặng MissNhacSen
20-09-2009 00:51:43
TamMa0 tặng MissNhacSen
19-09-2009 01:54:41
TamMa0 tặng MissNhacSen
19-09-2009 01:54:41
TamMa0 tặng MissNhacSen
19-09-2009 01:54:41
SanNhac.com on Facebook

Bình luận & Đánh giá

Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Yahoo hoặc Google
để bình luận hoặc đánh giá cho bài hát này
Hoặc đăng ký tài khoản mới tại đây
Hủy
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn chia sẻ ca khúc này cho thành viên
Mô tả
Bạn phải đăng nhập mới được chia sẻ ca khúc!
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Cắt nhạc chuông
Bạn muốn tặng ca khúc này cho thành viên
Gửi quà và tin nhắn
Bình luận
Chia sẻ ca khúc
Tặng quà
Tạo nhạc chuông

Để tạo nhạc chuông theo phong cách riêng của bạn, hãy thực hiện các bước sau :

Bước 1 : Chọn đoạn nhạc chuông bạn muốn cắt (đoạn được bôi trắng).
Bước 2 : Thay đổi độ dài đoạn nhạc mà bạn muốn làm nhạc chuông bằng cách di chuyển hai đầu đoạn trắng, click play để nghe thử.
Bước 3 : Nếu bạn đã ưng ý, hãy nhấn nút Mp3 hoặc ARM chọn định dạng và nhắn tin theo hướng dẫn để tải nhạc chuông về máy hoặc tặng bạn bè.


Thông tin chi tiết

Thể hiện: just4u1310

0 vote sao - 185 lượt nghe
Thời gian: 04/01/2008 20:06:19
 
 jhbvjhv 

Mới nhất của just4u1310

Hay nhất của just4u1310

Cùng thể hiện bài này

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording