Bạn làm gì sau 8h làm việc? Giờ thứ 9 - Hãy hát lên. Chi tiết cuộc thi xem tại http://blog.sannhac.com( Đang cập nhật)

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording