Các nam Sàn viên tự lựa chọn bài hát bất kì, thu âm và nhớ ghi lời đề tặng đến người phụ nữ bạn muốn gửi trong phần mô tả của bản thu âm. Mỗi nam Sàn viên có quyền gửi :01 bản thu âm.Giải thưởng gồm có ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording