Mỗi bài hát tham gia Lễ hội bắt buộc phải có giọng hát của 2 Sàn viên .Mỗi Sàn viên có quyền gửi 1 bài hát đôi. Mỗi Sàn viên chỉ xuất hiện tối đa 2 lần trong 2 bài hát tham gia Sàn đấu ...

Giai đoạn cuộc thi

Các bài hát dự thi

Thời gian tham dự còn

Thời gian kết thúc: 25/08/2008

Bình luận bảng đấu

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording