blackcat218

  • Tên : Nguyễn Mến
  • Nữ, 31 tuổi
  • Phone : không số
  • Địa chỉ : linh tinh
Cấp độ: Mic Đồng
Điểm số
2210
Tải khoản
0.00
Lượt xem
8360

Bản thu của tôi

Bản thu yêu thích

Kho beat ( 0 bài )

Bạn chưa sở hữu beat nào

Sổ tay âm nhạc & Events

 Äá» tải beat vá» máy phải qua 3 bÆ°á»c sau: BÆ°á»c 1: Vào beat bạn muá»n tải.   BÆ°
»c 2: Click vào nút Tải beat á» cá»t bên phải (hình dÆ°á»i).  
    BÆ°á»c 3: Sau Äó trình duyá»t sẽ má» ra má»t cá»­a sá» má»i dạng giá»ng nhÆ° player của beat Äó. Các bạn nhấn tá» hợp phím  Ctrl + S Äá» lÆ°u...

Lưu bút

Quà tặng

Cập nhật thông tin của tôi

Chưa có thông tin nào mới cập nhật

Cập nhật thông tin Fan Sao

Danh sách Sao

Danh sách Fan

Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording