Hướng dẫn khắc phục lỗi thu âm, nghe lại không thành công trên Chrome (không nghe lại và lưu được, nháy bản thu...)
Thứ Tư, ngày 21 tháng 08 năm 2013 - 09:36am

Vui lòng Äá»c bài hÆ°á»ng dẫn tại Äây:

http://sannhac.com/b202095376/sannhac/Huong-dan-khac-phuc-loi-thu-am-nghe-lai-khong-thanh-cong-tren-Chrome-khong-nghe-lai-va-luu-duoc-nhay-ban-thu.htm


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording