Những việc KHÔNG NÊN làm trên Sàn nhạc
Thứ Sáu, ngày 05 tháng 04 năm 2013 - 09:44pm

"Ảo còn hay hÆ¡n Thật" là slogan của Sàn Nhạc, làm Äược viá»c này hay không phụ thuá»c vào team Sàn Nhạc có ná» lá»±c Äủ Äá» phát triá»n các chức nÄng má»i phục vụ ngÆ°á»i yêu âm nhạc hay không, có Äảm bảo Äược tính á»n Äá»nh và tá»c Äá» cho há» thá»ng hay không. NhÆ°ng nó phụ thuá»c chủ yếu vào các các Sàn viên. ÄỠảo có thá» hay hÆ¡n thật, mong các bạn tránh không Äá» những thứ xấu xa của cuá»c sá»ng thật có cÆ¡ há»i Äược lên Sàn, mà hãy mang những gì tÆ°Æ¡i Äẹp của cuá»c sá»ng Äược lên Sàn.

Sau Äây là những viá»c chúng ta KHÔNG NÊN làm trên Sàn Nhạc

 • Không post nhạc của ca sỹ, của ngÆ°á»i khác (nếu không Äược phép) lên Sàn.
 • Nếu post nhạc của ngÆ°á»i khác thì nên tìm kiếm sá»± Äá»ng ý của ngÆ°á»i Äó, và giải thích rõ ràng bằng comment, notes Äá» ngÆ°á»i nghe Äược biết
 • Cấm tuyá»t Äá»i lÄng mạ, nói xấu, chá»­i bá»i Sàn viên khác trên bài hát và box lÆ°u bút của há».
 • Không chê bai ngÆ°á»i khác. Má»i Äóng góp Äá»u Äược tôn trá»ng, nhÆ°ng quan trá»ng là làm sao Äá» Äóng góp thật sá»± tích cá»±c, thiá»n ý và tôn trá»ng ngÆ°á»i hát.
 • Tránh spam bài hát bừa bãi bằng cách sá»­ dụng chức nÄng chia sẻ âm nhạc. Viá»c giá»i thiá»u bài hát của mình cho bạn bè là viá»c rất Äược ủng há», tuy vậy các bạn cÅ©ng nên lÆ°u ý cảm giác của ngÆ°á»i nhận khi buá»c phải nhận các thông tin mà há» không thích.
 • Không dùng các nick ảo, các biá»n pháp Äá» tÄng Äiá»m giả tạo.
 • Không dùng các nick ảo Äá» bá» phiếu trong các cuá»c thi.

Tùy vào mức Äá» của các hành Äá»ng sai phạm, cÅ©ng nhÆ° ý kiến của công luận Sàn viên tại thá»i Äiá»m xảy ra các sai phạm mà Sàn nhạc có thá» ÄÆ°a ra các biá»n pháp xá»­ lý nhÆ° sau

 • Cảnh cáo, nhắc nhá»
 • Reset toàn bá» Äiá»m vá» zero, xóa toàn bá» bài hát, fan/sao list, note, lÆ°u bút
 • Tạm khóa account, khóa account vÄ©nh viá»n, hoặc xóa account khá»i há» thá»ng
 • Sá»­a blast, thông báo công khai trên blog và tá»i toàn bá» Sàn viên
 • Và các biá»n pháp khác...

Ý kiến Äóng góp tiếp nhận bằng comment trong bày viết này

----------------


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording