Cách xưng hô trong họ thế nào mới đúng?
Thứ Hai, ngày 09 tháng 07 năm 2012 - 03:48pm

Cách hÆ¡n 2 nÄm rá»i, trên trang há»i Äáp của Yahoo tôi thấy có câu há»i của má»t bạn thế này:

“Bô tôi và cô M là 2 anh em ruá»t. Tôi là con gái bá» tôi và B là con cô M. Vậy con của tôi thì phải gá»i B là cậu hay là chú?”

Câu trả lá»i hay nhất - Do ngÆ°á»i Äá»c bình chá»n trả lá»i rằng: gá»i là chú (67% 2 phiếu bầu)  

     


 

Thấy ngạc nhiên, tôi tiếp tục Äá»c thì thấy còn có 11 Trả lá»i khác nữa Äại loại là “Chú” hoặc “Cậu” - má»i ngÆ°á»i má»t ý, có ngÆ°á»i còn trả lá»i rằng: “chú hay cậu Äá»u Äược cả vì chú và cậu chức nhÆ° danh nhau mà, miá»n là làm hài lòng bá» trên”, thậm chí có ngÆ°á»i còn trả lá»i rằng: “miá»n Bắc thì gá»i chú, miá»n Nam gá»i là cậu”.

Quả thật là trong tiếng Viá»t, cách xÆ°ng hô Äá»i vá»i ngÆ°á»i trong há» có phức tạp nhÆ°ng không Äến ná»i quá khó mà có thá» dá» dàng lẫn lá»n nhÆ° thế Äược. Cái giá trá» của sá»± phức tạp là á» chá» khi má»t Äứa trẻ gá»i 1 ngÆ°á»i Äàn ông là “cậu” thì ngÆ°á»i khác biết ngay rằng ngÆ°á»i Äàn ông kia là em của mẹ Äứa trẻ chứ không phải là em của bá» Äứa trẻ, hoặc có 1 cháu bé gá»i ngÆ°á»i Äàn bà là “thím” thì biết ngay bà này là vợ của chú Äứa trẻ. Nói rõ ra thì là thế này:

  • Bên ná»i:

-         Anh/chá» của bá» mình thì gá»i là “Bác”,  vợ/chá»ng của các bác ý thì cÅ©ng gá»i là “Bác dâu” hoặc “Bác rá»”

-         Em trai của bá» thì gá»i là “Chú”, vợ của chú thì gá»i là “Thím”

-         Em gái của bá» thì gá»i là “Cô”, chá»ng của cô thì gá»i là “chú rá»”


  • Bên ngoại:

-         Anh của mẹ thì gá»i là “Bác” - có nÆ¡i gá»i là “Bá”, vợ của bác ý cÅ©ng Äược gá»i là “Bác dâu”

-         Chá» của mẹ thì gá»i là “Bác” – có nÆ¡i gá»i là “già” hay “già ruá»t”, chá»ng của bác ý cÅ©ng Äược gá»i là “Bác rá»”.

-         Em trai của mẹ thì gá»i là “Cậu”, vợ cậu là « Mợ »

-         Em gái của mẹ thì gá»i là “Dì”, chá»ng dì là “chú rá»”

-         Em há» của mẹ thì gá»i là “cậu –há»” hoặc “dì - há»”

 

NhÆ° vậy, Äá»i vá»i trÆ°á»ng hợp câu há»i á» trên thì ngÆ°á»i há»i (tạm gá»i là A) và B là chá» em há» (chá» em con cô  con cậu  ruá»t). Dù B có lá»n tuá»i hÆ¡n thì vẫn là em. Do vậy con của chá» A phải gá»i B là “cậu – há»” má»i Äúng.

Phải chÄng, trong cuá»c sá»ng hiá»n Äại ngày nay, khi xã há»i càng phát triá»n thì ngÆ°á»i ta càng ÄÆ¡n giản hóa vấn Äá» này?. Thá»±c tế, chúng ta dá» dàng nhận thấy Äã có rất nhiá»u nÆ¡i Äá»ng bá» hóa “chú” vá»i “cậu” nhÆ° trÆ°á»ng hợp á» trên Äây. Liá»u Äây có phải do ảnh hÆ°á»ng của há»i nhập, tiếng nÆ°á»c ngoài thì sá» lượng ngôi thứ bậc và xÆ°ng hô cÅ©ng giản hÆ¡n (Ví dụ: I&You – tiếng Anh; hay  Wả, Ná» - tiếng Trung).  

Chả có lẽ trong tÆ°Æ¡ng lai gần, Äứa trẻ chẳng cần biết thế nào má»i gá»i là “cậu”, thế nào má»i gá»i là “chú”, mà cứ gá»i chung là “You”  cho nó ÄÆ¡n giản?

Thiết nghÄ©, chúng ta giữ Äược cách xÆ°ng hô trong há» Äúng theo kiá»u Viá»t Nam tức là góp phần giữ gìn sá»± trong sáng của Tiếng Viá»t.

Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording