Bài thơ VỀ HƯU (Xin gửi tặng đến các bạn GV đã về hưu ,sắp về hưu ,và chuẩn bị về hưu )
Thứ Năm, ngày 14 tháng 08 năm 2014 - 06:54pm

Vá» HƯU   

Vá» hÆ°u là lẽ thÆ°á»ng tình ...

Äủ tuá»i Äủ nÄm Äủ Äầy kinh ngiá»m 

Có chút tá»± hào vá»i tháng nÄm cá»ng hiến .....

Thoáng chút buá»n vì Äã phải chia tay   

Vá» nghá» hÆ°u là vÄ©nh viá»n từ Äây        

Thành cá»±u GV thành ngÆ°á»i dân phá»     

Thôi sinh hoạt cÆ¡ quan vá» sinh hoạt tá»  

Äá»ng sá»± bây giá» là Bác, cô ,anh. 

     

Vá» nghá» hÆ°u nên tóc chẳng còn xanh

Chẳng phải nhuá»m Äá» dá»i mình còn trẻ  

Chẳng phải bon chen chẳng há» lo nghÄ©    

Chẳng phải chá» nghe ngóng Äợi nâng  lÆ°Æ¡ng     

Vá» nghá» hÆ°u là vá» vá»i Äá»i thÆ°á»ng  

Không sợ phê bình chuyá»n áo dài lên lá»p 

 Thẻ công chức cất sâu trong tủ    

Khi há»i hè lại nhá» má» ra xem .

 

Vá» nghá» hÆ°u là Äã vá» nhà   

 Làm ngÆ°á»i dân suá»t cuá»c Äá»i còn lại 

Sá»± nghiá»p trá»ng ngÆ°á»i trong ta còn Äá»ng lại

Äá»ng nghiá»p Æ¡i mong lắm Äược gặp nhau  

Vá» nghá» hÆ°u nhÆ°ng chÆ°a Äược nghá» Äâu  

 Vì cuá»c sá»ng gia Äình con trẻ   

 Làm viá»c nhà bá»i bá» thêm sức khá»e 

Sáng tập quyá»n ,tá»i Äi bá» rèn chân    

Vá» nghá» hÆ°u vẫn lo viá»c an dân  

Viá»c làng ,khóm vào há»i ngÆ°á»i cao tuá»i  

Dạy cháu con ,lo  viá»c nhà viá»c há»i  

Sá»ng cho Äá»i ,sá»ng có ích có nhân 

 

 Vá» nghá» hÆ°u Äôi lúc vẫn há»i xuân. 

 Thấy ai Äẹp dạ vẫn thầm ao Æ°á»c . 

 Dẫu có thích cÅ©ng chẳng làm gì Äược  .   

 Vá» hÆ°u rá»i trên bảo dÆ°á»i không nghe .   

  Vá» hÆ°u Äôi lúc ngẫm sá»± Äá»i. 

 Tất cả vá»n Äã thành qui luật . 

 Chẳng bon chen giữa Äược thua hÆ¡n mất .   

 Äá» lòng mình thanh thản chá»n nhân gian .  

 Vá» nghá» hÆ°u không cần sá»± khen chê.     

Sá»ng khá»e ,sá»ng vui, sá»ng Äá»i bình dá» .    

Những nÄm tháng nghá» hÆ°u ta luôn vừa ý.   

Gặp nhau rá»i ly lại cứ Äầy vÆ¡i ..     

Cánh én _ Spring (trÆ°á»ng tiá»u há»c PhÆ°á»c Tiến-Anh hùng lao Äá»ng Thá»i Kỳ Äá»i Má»i )


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Phòng thu | Beat | Recording