Khách đến chơi nhà - Lời mới (QHBN)
Thứ Ba, ngày 01 tháng 12 năm 2009 - 07:01pm

 Khách Äến chÆ¡i nhà rằng mấy khi khách Äến chÆ¡i nhà. Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau, Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau. Äá» A xÆ¡i má»t miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Giá Em Äừng hát hay, giá em Äừng ná»n nã, Äừng áo tứ thân Äừng khÄn má» quạ, Äừng hát câu ngÆ°á»i Æ¡i ngÆ°á»i á» Äừng vá». Trót thÆ°Æ¡ng Ánh mắt ngập ngừngÄá» ngÆ°á»i dÆ°ng nhá» ngÆ°á»i dÆ°ng thế này. Giá miếng trầu Äừng cay, giá chén trà Äừng chát, Giá ngÆ°á»i ngoan Äừng hát thì bá»ng dÆ°ng ai lại phải lòng Äá» bây giá» ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông.

[1]

Khách Äến chÆ¡i nhà rằng mấy khi khách Äến chÆ¡i nhà. Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau, Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau. Äá» A xÆ¡i má»t miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay.

 Giá Em Äừng hát hay, giá em Äừng ná»n nã, Äừng áo tứ thân Äừng khÄn má» quạ, Äừng hát câu ngÆ°á»i Æ¡i ngÆ°á»i á» Äừng vá».

Trót thÆ°Æ¡ng Ánh mắt ngập ngừngÄá» ngÆ°á»i dÆ°ng nhá» ngÆ°á»i dÆ°ng thế này. Giá miếng trầu Äừng cay, giá chén trà Äừng chát,

Giá ngÆ°á»i ngoan Äừng hát thì bá»ng dÆ°ng ai lại phải lòng Äá» bây giá»

ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông.

[2]

Khách Äến chÆ¡i nhà rằng mấy khi khách Äến chÆ¡i nhà. Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau, Rót lá»i rót xuá»ng chén trà má»i nhau. Äá» A xÆ¡i má»t miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay.

 Giá Em Äừng hát hay, giá em Äừng ná»n nã, Äừng áo tứ thân Äừng khÄn má» quạ, Äừng hát câu ngÆ°á»i Æ¡i ngÆ°á»i á» Äừng vá».

Trót thÆ°Æ¡ng Ánh mắt ngập ngừngÄá» ngÆ°á»i dÆ°ng nhá» ngÆ°á»i dÆ°ng thế này. Giá miếng trầu Äừng cay, giá chén trà Äừng chát,

Giá ngÆ°á»i ngoan Äừng hát thì bá»ng dÆ°ng ai lại phải lòng Äá» bây giá»

ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông.

 [3]

Giá Em Äừng hát hay, giá em Äừng ná»n nã, Äừng áo tứ thân Äừng khÄn má» quạ, Äừng hát câu ngÆ°á»i Æ¡i ngÆ°á»i á» Äừng vá».

Trót thÆ°Æ¡ng Ánh mắt ngập ngừngÄá» ngÆ°á»i dÆ°ng nhá» ngÆ°á»i dÆ°ng thế này. Giá miếng trầu Äừng cay, giá chén trà Äừng chát,

Giá ngÆ°á»i ngoan Äừng hát thì bá»ng dÆ°ng ai lại phải lòng Äá» bây giá»

ra ngó ấy mấy trông ra ngó vào trông.

Khách Äến chÆ¡i nhà rằng mấy khi khách Äến chÆ¡i nhà. Khách Äến chÆ¡i nhà rằng mấy khi khách Äến chÆ¡i nhà.

Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tinh. Tính tang tang tang tình tình tang tình tính tang tang tình.


Loading ...
Trang chủ | Điều khoản | Quy định | Phòng thu | Beat | Recording